Producten en diensten voor energiebesparingen voor een beter comfort in woningen  en gebouwen.

Gebruiksvoorwaarden
Imprimer Envoyer a un ami

Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden van Applicaties en Websites

1. Doel

Deze Algemene Voorwaarden hebben als doel om de regels te definiëren over de beschikbaarstelling, het gebruik van de Applicaties en het raadplegen van Websites van Delta Dore Finance en haar dochterondernemingen (hierna: DELTA DORE), alsook de aanverwante diensten, in overeenstemming met haar Privacybeleid. Elke toegang en/of ieder gebruik van de Applicaties, Websites en aanverwante diensten impliceert de acceptatie en naleving van alle bepalingen van deze Voorwaarden.

In het geval dat de Gebruiker van de Applicatie het geheel of een deel van deze algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, zal de Applicatie niet meer voor hem/haar toegankelijk zijn.

De huidige online-versie van deze voorwaarden is als enige bindend voor de gehele duur van het gebruik van de Applicaties, Websites en aanverwante diensten, tot op het moment dat ze worden vervangen door een nieuwe versie.

2. Wettelijke vermeldingen

De Applicaties en Websites zijn uitgegeven door Delta Dore SA, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 2.227.496 waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Le vieux chêne - F-35270 BONNEMAIN, registratienummer 897 080 289 in het handelsregister van SAINT-MALO. De Uitgever is eigenaar van alle rechten op de Applicaties, de Websites en de aanverwante diensten.

3. Definities

Applicaties: Verwijzen naar de toepassingen en hun aanverwante diensten. Ze bestaan uit maar zijn niet beperkt tot de software, de updates van de software en het geheel of een deel van de volgende onderdelen: database, redactionele inhoud, grafische ontwerpen, foto's, video's. Het betreft software/programma toegankelijk gemaakt door DELTA DORE.

Websites: Verwijzen naar alle webpagina's van DELTA DORE en de aanverwante middelen bereikbaar via een webadres.

Gebruiker: Verwijst naar elke meerderjarige natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de Applicatie.

Uitgever: Verwijst naar DELTA DORE

Aangesloten apparatuur: Verwijst naar aangesloten apparatuur voor huisautomatisering (domotica) en domotica-boxen van het merk Delta Dore, of andere merken, die door de Applicaties kunnen worden bestuurd.

Systemen: Verwijst niet alleen naar de aangesloten Apparatuur die eigendom is van de Gebruiker en de Applicaties die hij gebruikt, maar ook de interoperabiliteit van de vermelde apparatuur met de Applicaties.

Technische apparatuur: Verwijst naar terminals die de Applicaties uitvoeren (bijv.: Smartphones, tablets, enz.) en hun besturingssystemen.

4. Omschrijving van de diensten

Applicaties:
Met de Applicaties is het mogelijk, via de technische Apparatuur, de aanverwante aangesloten Apparatuur te besturen, en zodoende zijn comfort, het verbruik en de veiligheid van zijn huis te beheersen.

Ze maken met name de bediening op afstand mogelijk van de (tuin)verlichting, de verwarming, de luiken, de multimedia, de alarmen, de videobewaking.

Ten aanzien van videobewaking, zullen de gegevens gedurende 30 dagen worden bewaard om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

5. Intellectueel eigendom

De Applicaties en de Websites zijn eigendom van DELTA DORE. De foto's, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, aaneengesloten rij van bewegende beelden met of zonder geluid en alle in de Applicaties en de Websites geïntegreerde werken, met uitzondering van de door de Gebruiker ingevoerde gegevens, zijn het eigendom van DELTA DORE of derden die door DELTA DORE zijn gemachtigd om ze te gebruiken.

De reproductie, op een papieren drager of computer, van de Applicaties en/of Websites is toegestaan onder voorbehoud dat dit strikt voor persoonlijk gebruik is, uitgezonderd elk gebruik voor reclame- en/of commerciële en/of informatieve doeleinden, en overeenkomstig de bepalingen van artikel L122-5 van het [Frans] Wetboek intellectuele eigendom.

Met uitzondering van de bovenstaande bepalingen is elke reproductie, representatie, gebruik of wijziging, op welke wijze en op welke drager dan ook, van alle of een deel van de Applicaties en/of Websites, van de gehele of gedeeltelijke inhoud waaruit ze zijn samengesteld, zonder voorafgaande toestemming van de DELTA DORE, ten strengste verboden en vormt schending van het auteursrecht.

6. Toegang tot de diensten

De Applicaties kunnen met name worden gedownload op platforms beschikbaar gesteld door de uitgevers van de besturingssystemen (android, ios, enz.).

De toegang en/of het gebruik van de Applicaties en Websites zijn alleen voorbehouden voor persoonlijk gebruik. De Gebruiker stemt ermee in de Applicaties en Websites, evenals de daarin opgenomen informatie of gegevens, niet te gebruiken voor commerciële-, politieke- of voor reclamedoeleinden en andere vormen van commerciële verzoeken.

7. Persoonsgegevens

7.1 Het verzamelen van persoonsgegevens

Geen persoonsgegevens worden verzameld zonder medeweten van de Gebruiker

De Applicaties en Websites zijn toegankelijk zonder de verplichting om uw identiteit bekend te maken of enige informatie over uzelf te geven.

Echter, DELTA DORE kan ertoe geleid worden om persoonsgegevens over u te verzamelen onder voorbehoud dat u hierover vooraf wordt geïnformeerd.
Deze gegevens kunnen worden verzameld:
- tijdens het aanmaken van een account;
- als u opmerkingen indient (bijv.: op forums, sociale netwerken, blogs, enz.);
- als u contact met ons opneemt (per telefoon, e-mail, enz.);
- als u de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt;
- tijdens het gebruik van de Applicaties.

Deze gegevens zullen worden gebruik in overeenstemming met het privacybeleid van DELTA DORE. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik door derden van persoonsgegevens die u hen ter beschikking stelt. Wij adviseren u daarom waakzaam te zijn aangaande het verstrekken van uw persoonsgegevens.

7.2 Cookies
Wat is een cookie?
Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van uw technische Apparatuur wordt geplaatst als u een website bezoekt of gebruikmaakt van een applicatie. De navigatie-gerelateerde data worden opgeslagen in deze bestanden die op uw technische Apparatuur zijn geïnstalleerd. Cookies staan ons niet toe om de Gebruiker persoonlijk te identificeren.

Het gebruik van cookiesvereist de voorafgaande toestemming van de Gebruiker.
▪ In geval van aanvaarding kunnen cookies worden gebruikt om:
- statistieken te maken (aantal bezoeken, aantal pagina's bekeken, enz.).
- de presentatie van onze Applicaties en onze Websites aan te passen aan de technische Apparatuur van de Gebruiker (pc, tablet, smartphone, enz.)
- gegevens op te slaan van een formulier dat de Gebruiker heeft ingevuld (contactformulier, formulier advies installateur, enz.)
▪ In geval van weigering kan de toegang tot bepaalde functies van de Applicaties of Websites worden beperkt.

Het beheer van cookies is specifiek voor de gebruikte browser. Met elke browser kan het opslaan of accepteren van cookies worden voorkomen, dit verschilt per geval.
De configuratie van elke browser is anders. De procedure over het beheer van cookies wordt beschreven in het helpmenu van uw browser.

7.3 Het gebruik van persoonsgegevens
Het verzamelen van persoonsgegevens vindt voornamelijk plaats om de goede werking en de doeltreffendheid van de producten en diensten te waarborgen die door DELTA DORE worden aangeboden.

De persoonsgegevens kunnen ook het onderwerp van studies en statistieken zijn. In voorkomend geval zullen de verzamelde gegevens systematisch en op anonieme wijze worden behandeld.

Door dit verzamelen kan DELTA DORE beter inzicht verkrijgen in de voorkeuren en gewoontes van de Gebruiker, en zodoende de commerciële aanbiedingen aan zijn/haar wensen aanpassen.

Deze persoonsgegevens zullen in geen geval worden overgedragen aan derden zonder toestemming van de Gebruiker.

7.4 Bewaren van gegevens
De opslag van persoonsgegevens op onze servers is voor de volledige duur dat ze nodig zullen zijn voor het functioneren van de aangesloten Apparatuur van de Gebruiker.

DELTA DORE kan de opslag van bepaalde persoonsgegevens aan onderaannemers toevertrouwen, maar blijft verantwoordelijk voor deze gegevens.

7.5 De ontvangers van persoonsgegevens
Onder voorbehoud van de toestemming van de Gebruiker, kunnen de gegevens ook beschikbaar zijn voor partnerbedrijven van DELTA DORE om de Gebruiker bepaalde diensten (bijv. onderhoud, ondersteuning) te bieden. Om hiermee akkoord te gaan volstaat het dat u een vinkje plaatst in het daartoe bestemd vakje over het verzamelen van uw persoonsgegevens.

7.6 De toegang tot persoonsgegevens
Volgens artikel 34 van de [Franse] wet 'Informatica en Vrijheid' nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft de Gebruiker het recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens. De Gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de in het artikel 13 van deze Algemene voorwaarden genoemde adressen.

Als de Gebruiker is aangemeld op een mailinglijst van DELTA DORE, kan hij/zij het lidmaatschap vanzelfsprekend op elk moment beëindigen via de link die hem/haar hiertoe wordt voorgesteld.

7.7  Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens
DELTA DORE zal alle nodige maatregelen in acht nemen om het privéleven van de Gebruiken alsook het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens te respecteren.

DELTA DORE, verbindt zich ertoe om - met name met de steun van het bedrijf AMOSSYS, dat erkend is door ANSI  PASSI , een Franse marktleider op het gebied van cyberbeveiliging - u veiligheid, integriteit, kwaliteit en vertrouwelijkheid van gegevens van uw DELTA DORE Systemen te garanderen en om te zorgen voor een maximale immuniteit.

De gegevens die de Gebruiker aan ons verstrekt zullen worden behandeld volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen, met inbegrip van de [Franse] wet 'Informatica en Vrijheden', nr. 78-17 van 6 januari 1978. DELTA DORE zal alle nodige maatregelen treffen om te voldoen aan artikel 34 van voornoemde wet, die stelt dat "de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht is om alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, gezien de aard van de gegevens en de risico's van de verwerking, om de gegevens veilig te stellen en te behouden, en met name, te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegden er toegang tot hebben."

Om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen, evalueert en ontwikkeld de Uitgever zijn veiligheidsvoorzieningen. U ontvangt op gezette tijden een melding over de veranderingen in uw Systemen. U dient akkoord te gaan met deze meldingen zodat de nieuwste functionaliteiten en beveiligingsfuncties kunnen worden geïntegreerd.

7.8 Bescherming van minderjarigen
De Applicaties zijn niet bestemd voor minderjarigen en zijn derhalve niet bedoeld om hun persoonsgegevens te verzamelen.

8. Beheer en wijziging

Voor het beheer van de Applicaties en Websites kan de uitgever op elk gewenst moment:
- de toegang tot alle of een deel van de Applicaties en Websites opschorten, onderbreken of beperken;
- alle gegevens verwijderen die van invloed kunnen zijn op de werking of die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving;
- de Applicaties opschorten met als doel ze bij te werken.

De eigenschappen en/of kenmerken van de Applicaties en Websites zijn onderhevig aan ontwikkelingen.
De Uitgever behoudt zich het recht voor om nieuwe diensten te lanceren, maar ook, indien nodig, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, één of meer van de functies, kenmerken, rubrieken en diensten van de Applicaties en Website te verwijderen, te verbeteren of te wijzigen.

In geval van niet aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal het gebruik van de Applicaties en Websites worden geschorst en zullen de door de Applicaties gebruikte gegevens worden verwijderd.

*1 ANSI: Agence National Sécurité Informatique  (Nationaal bureau voor informatiebeveiliging)
*2 PASSI: Prestataire d’Audit de Sécurité Systèmes d’Information (Leverancier van informatiesystemen voor beveiligingscontrole)

9. Aansprakelijkheid

9.1 Verantwoordelijkheid van de Gebruiker
Het gebruik van de Applicaties en Websites vereist bepaalde technische Apparatuur waar de Gebruiker volledig verantwoordelijk voor zal zijn. Hierdoor zal de Gebruiker toezien op de compatibiliteit, correcte installatie, het beheer en het onderhoud van zijn technische Apparatuur nodig voor het gebruik van de Applicaties en Websites.

De Gebruiker zal tevens verantwoordelijk zijn voor alle storingen, virusaanvallen of inbraakpogingen in verband met zijn/haar hardwareverbinding.

De Gebruiker zal eveneens verantwoordelijk zijn voor de gegevens die hij/zij importeert in de Applicaties.

De Gebruiker zal verantwoordelijk zijn voor alle gerechtelijke procedures tegen hem vanwege schade die hij/zij bij zichzelf, derden en/of de apparatuur veroorzaakt als gevolg van het gebruik van de Applicaties of wegens niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

9.2 Aansprakelijkheid van de Uitgever
De Uitgever is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van zijn contractuele verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden en de wetgeving en normen die van toepassing zijn.

De aansprakelijkheid van de Uitgever kan niet worden gesteld voor het niet of slecht uitvoeren van deze Voorwaarden, toe te schrijven aan de Gebruiker of een derde die het product installeert, wegens een onvoorzien en onoverkomelijk feit door een derde, of in een geval van overmacht.

De aansprakelijkheid van de Uitgever zal met name niet worden gesteld:
▪ in geval van onverenigbaarheid of storingen van de technische Apparatuur van de Gebruiker, met name als gevolg van de veroudering van technische Apparatuur;
▪ economische veroudering van de aangesloten Apparatuur;
▪ in geval van storing, mislukking, problemen of onderbreking van de werking waardoor de toegang tot de Applicaties en Websites of tot één van hun eigenschappen wordt verhinderd;
▪ voor wat betreft, en deze lijst is niet uitputtend: de beschikbaarheid, tijdigheid, veiligheid en kwaliteit van de Applicaties en Websites;
▪ voor het schrappen van of het onvermogen tot het opslaan of verzenden en/of ontvangen, van alle inhoud of andere gegevens bijgehouden of verzonden door de Applicaties;
▪ voor de schade of wijziging van de technische Apparatuur of van de aangesloten Apparatuur na de installatie of het gebruik van de Applicaties.

10. Wijzigingen aan deze overeenkomst

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden omvatten bepalingen die gewijzigd kunnen worden. De Gebruiker wordt hierdoor aangeraden ze regelmatig te raadplegen. Ze zijn beschikbaar op de Websites of op aanvraag.

11. Duur en beëindiging

De Gebruiker van de Applicaties kan deze Algemene Voorwaarden automatisch en te allen tijde beëindigen door de Applicaties te de-installeren.

De Gebruiker wordt geacht te niet hebben ingestemd met de vorige versies van de Algemene
Gebruiksvoorwaarden, op het moment dat hij niet deze Voorwaarden aanvaard.

12. Toepasselijk recht

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de Franse wet en vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank in het rechtsgebied van het hoofdkantoor van de Uitgever onder voorbehoud van een specifiek verleende bevoegdheid als gevolg van een bepaalde wet of regelgeving.

Het bewaren van gegevens vindt plaats met inachtneming van de geldende wetten in elk land, behoudens bijzondere bepalingen en de acceptatie van deze bepalingen door de Gebruiker.

13. Contact

In geval van problemen met betrekking tot het gebruik van de Applicaties en/of Websites, kan de Gebruiker contact opnemen met:

De dienst consumenten
+44 (0)2076602919


In geval van problemen met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens, kan de Gebruiker contact opnemen met:

▪ Per brief: DELTA DORE
Correspondant Informatique et Libertés
Le Vieux Chêne
F-35270 BONNEMAIN

▪ Per e-mail: cil@deltadore.com
 

NL