Produkty umożliwiające
oszczędność energii oraz zwiększające
konfort and in zamieszkania

Warunki korzystania ze strony
Imprimer Envoyer a un ami

Warunki korzystania ze strony

Ogólne Warunki Użytkowania Aplikacji i Witryn Internetowych

1. Przedmiot regulacji

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania określają zasady udostępniania i wykorzystywania Aplikacji oraz przeglądania Witryn Internetowych Delta Dore Finance oraz jej oddziałów (dalej jako DELTA DORE), jak również powiązanych z nimi usług, zgodnie z jej Polityką prywatności. Jakikolwiek dostęp i/lub użytkowanie Aplikacji, Witryn Internetowych oraz powiązanych z nimi usług wymaga akceptacji i przestrzegania wszystkich zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Użytkownik Aplikacji, który nie chce zaakceptować niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, czy to w całości czy w części, utraci dostęp do tej aplikacji.

Aktualna wersja niniejszego dokumentu opublikowana on-line jest jedyną skuteczną przez cały czas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, Witryn Internetowych oraz powiązanych z nimi usług – dopóki nie zostanie ona zastąpiona przez jego nowszą wersję.

2. Informacje prawne

Wydawcą Aplikacji oraz Witryn Internetowych jest spółka Delta Dore SA o kapitale 2 227 496 EUR, z siedzibą pod adresem: Le vieux chêne – 35270 BONNEMAIN, nr identyfikacyjny w Rejestrze Handlowym i Spółek RCS SAINT-MALO: 897 080 289. Wydawca jest w posiadaniu wszystkich praw do Aplikacji, Witryn Internetowych oraz powiązanych z nimi usług.

3. Definicje terminów

Aplikacje: Oznaczają aplikacje i powiązane z nimi usługi. Składają się na nie (przy czym poniższa lista nie jest wyczerpująca): program komputerowy, uaktualnienia tego programu oraz całości lub części elementów takich jak: baza danych, treść redakcyjna, grafiki, zdjęcia, materiały wideo. Pod tym pojęciem należy rozumieć programy udostępniane przez DELTA DORE.

Witryny Internetowe: Oznaczają wszystkie strony internetowe DELTA DORE oraz zasoby powiązane z danym adresem internetowym i udostępnione pod nim.

Użytkownik: Oznacza każdą pełnoletnią osobę fizyczną, odpowiedzialną za korzystanie z Aplikacji.

Wydawca: Oznacza DELTA DORE.

Urządzenia inteligentne: Oznaczają urządzenia inteligentne oraz zestawy urządzeń z zakresu domotyki marki Delta Dore, lub innych marek, które mogą być sterowane przy pomocy Aplikacji.

Systemy: Oznaczają nie tylko Urządzenia inteligentne należące do Użytkownika oraz Aplikacje, z których on korzysta, ale też interoperacyjność wspomnianych Urządzeń z Aplikacjami.

Sprzęt techniczny: Oznacza urządzenia końcowe, na których uruchamiane są Aplikacje (np. smartfony i tablety) oraz ich systemy operacyjne.

4. Opis usług

Aplikacje:
Aplikacje pozwalają, za pośrednictwem Sprzętu technicznego, sterować skonfigurowanymi Urządzeniami inteligentnymi i w ten sposób kontrolować poziom komfortu, zużycie mediów oraz bezpieczeństwo mieszkania.

Pozwalają one w szczególności zarządzać na odległość oświetleniem, ogrzewaniem, roletami, multimediami, alarmami, systemami monitoringu.

Jeśli chodzi o systemy monitoringu, w celu zapewnienia ciągłości oferowanych usług, dane są przechowywane przez okres 30 dni.

5. Własność intelektualna

Aplikacje oraz Witryny Internetowe są własnością DELTA DORE. Zdjęcia, teksty, slogany, rysunki, obrazy, animowane sekwencje dźwiękowe lub bezdźwiękowe, jak również wszelkie utwory zawarte w Aplikacjach i Witrynach Internetowych – z wyjątkiem danych zaimportowanych przez Użytkownika – są własnością DELTA DORE lub osób trzecich, które zezwoliły DELTA DORE na ich wykorzystywanie.

Powielanie (zarówno na nośnikach papierowych, jak i informatycznych) Aplikacji i/lub Witryn Internetowych jest dozwolone wyłącznie na użytek osobisty i zgodnie z przepisami art. L122-5 Kodeksu własności intelektualnej. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania powielanych treści do celów reklamowych i/lub handlowych i/lub informacyjnych.

Z zastrzeżeniem postanowień przytoczonych powyżej, wszelkie powielanie, publiczne odtwarzanie, wykorzystywanie lub modyfikowanie – w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku – całości lub części Aplikacji i/lub Witryn Internetowych, całości lub części składających się na nie treści, bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia DELTA DORE jest ściśle zabronione i stanowi przestępstwo fałszerstwa.

6. Dostęp do usług

Aplikacje mogą być pobierane w szczególności na platformy udostępniane przez wydawców systemów operacyjnych (Android, IOS...).

Zezwala się na dostęp do Aplikacji oraz Witryn Internetowych i/lub ich wykorzystywanie wyłącznie na osobisty użytek Użytkownika. Ten ostatni zobowiązuje się do niewykorzystywania Aplikacji ani Witryn Internetowych, jak również informacji oraz danych w nich zawartych, do celów handlowych, politycznych, reklamowych, ani do jakiegokolwiek innego rodzaju nakłaniania do zakupów.

7. Dane osobowe

7.1. Zbieranie danych osobowych

Żadne dane osobowe nie są zbierane bez wiedzy Użytkownika.

Aplikacje oraz Witryny Internetowe są dostępne dla Użytkowników bez obowiązku podawania przez nich swojej tożsamości czy jakichkolwiek informacji na ich temat.

Niemniej jednak DELTA DORE może zbierać informacje dotyczące Użytkowników, ale tylko pod warunkiem powiadomienia ich wcześniej o tym.
Takie informacje mogą być gromadzone:
- Podczas zakładania konta klienta,
- Podczas pozostawiania przez Użytkowników komentarzy (np. na forach, blogach, w sieciach społecznościowych...),
- Podczas kontaktowania się z nami (telefonicznie, mailowo...),
- Podczas akceptowania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania,
- Podczas korzystania z Aplikacji.

Informacje te będą wykorzystywane zgodnie z Polityką prywatności DELTA DORE. Jednakże DELTA DORE nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych osobowych udostępnionych im przez Użytkowników. Zalecamy więc zachowanie ostrożności przy podawaniu danych na swój temat.

7.2 Pliki cookies
Co to jest plik cookie?
Cookie to plik pozostawiany na twardym dysku Sprzętu technicznego Użytkownika podczas przeglądania przez niego strony internetowej lub korzystania z Aplikacji. Informacje dotyczące nawigacji Użytkownika są gromadzone właśnie w tych plikach, zapisywanych na jego Sprzęcie technicznym. Pliki cookies nie pozwalają na ustalenie tożsamości Użytkownika.

Wykorzystywanie plików cookies wymaga akceptacji ze strony Użytkownika.
▪ W przypadku uzyskania takiej zgody, pliki cookies mogą być wykorzystywane do:
- opracowywania statystyk (liczba odwiedzin, liczba oglądanych stron etc.)
- dostosowania wyglądu naszych Aplikacji i Witryn Internetowych do Sprzętu technicznego Użytkownika (PC, tablet, smartfon etc.)
- zapamiętania informacji podanych przez Użytkownika w naszym formularzu (formularz kontaktowy, formularz dotyczący instalatora-doradcy etc.)
▪ W przypadku braku zgody Użytkownika, dostęp do niektórych funkcji naszych Aplikacji oraz Witryn Internetowych może zostać ograniczony.

Sposób zarządzania plikami cookies uzależniony jest od używanej przeglądarki. Każda przeglądarka umożliwia zablokowanie zapisywania cookies lub ich akceptację tylko w wybranych przypadkach.
Konfiguracja poszczególnych przeglądarek przebiega inaczej. Procedura zarządzania plikami cookies jest opisana w menu Pomoc w przeglądarce.

7.3 Wykorzystywanie danych osobowych
Zbieranie danych osobowych ma na celu przede wszystkim zapewnienie należytego funkcjonowania i skuteczności produktów i usług oferowanych przez DELTA DORE.

Dane osobowe mogą być przedmiotem badań i statystyk. W takim wypadku, zebrane dane są systematycznie przetwarzane w sposób anonimowy.

Zbieranie ich pozwala DELTA DORE lepiej poznać preferencje i zwyczaje Użytkownika, jak również dostosować oferty handlowe do jego preferencji. 

Dane osobowe w żadnym razie nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich, jeśli Użytkownik nie wyrazi wcześniej na to zgody.

7.4 Przechowywanie danych
Dane osobowe gromadzone są na naszych serwerach przez cały czas, kiedy są one niezbędne do odpowiedniego funkcjonowania Urządzeń inteligentnych Użytkownika.

DELTA DORE może zlecić przechowywanie niektórych danych osobowych swoim podwykonawcom, niemniej jednak nie zwalnia jej to z odpowiedzialności za te dane.

7.5 Odbiorcy danych osobowych
Pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, dane mogą być również udostępniane spółkom partnerskim DELTA DORE, w celu umożliwienia mu korzystania z niektórych usług (np. konserwacja, wsparcie). Zgoda Użytkownika wyraża się np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. 

7.6 Dostęp do danych osobowych
Zgodnie z artykułem 34 francuskiej Ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku, dotyczącej Informatyki i Swobód Obywatelskich, Użytkownik ma prawo dostępu do danych na jego temat, poprawiania ich oraz prawo sprzeciwu. Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw, kontaktując się z nami na adresy podane w artykule 13 niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

Jeśli Użytkownik wpisał się na listę wysyłkową DELTA DORE, może oczywiście wypisać się z niej w każdej chwili, korzystając z odpowiedniego linku.

7.7 Bezpieczeństwo i poszanowanie życia prywatnego
Delta Dore stosuje wszelkie niezbędne środki związane z poszanowaniem życia prywatnego każdego Użytkownika oraz z korzystaniem z jego danych osobowych.

Delta Dore, głównie ze wsparciem spółki AMOSSYS posiadającej kwalifikacje ANSI  PASSI  i będącej jednym z francuskich liderów w zakresie cyberbezpieczeństwa, w celu maksymalnej ochrony Użytkownika, zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo, integralność, odpowiednią jakość i poufność informacji w Systemach Delta Dore.

Informacje przekazywane przez Użytkowników są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, a w szczególności z Ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku, dotyczącą Informatyki i Swobód Obywatelskich. DELTA DORE stosuje wszelkie środki niezbędne do zachowania zgodności z artykułem 34 tejże Ustawy, który stanowi, że „ze względu na charakter danych i zagrożenia związane z ich przetwarzaniem, podmiot odpowiedzialny za ich przetwarzanie ma obowiązek podjąć wszystkie niezbędne środki ostrożności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa tychże danych, a w szczególności zapobiegnięcia ich zniekształceniu, uszkodzeniu lub uzyskaniu dostępu do nich przez osoby trzecie”.

Aby zapewnić ochronę danych osobowych, Wydawca przeprowadza kontrole i modyfikacje w zakresie urządzeń zabezpieczających. Użytkownik regularnie otrzymuje powiadomienia o zmianach w swoich Systemach. Użytkownik musi zaakceptować te powiadomienia, aby uaktywnić najnowsze funkcje i elementy z zakresu bezpieczeństwa.

7.8 Ochrona osób nieletnich
Aplikacje nie są przeznaczone do użytku osób nieletnich, wobec czego nie mogą one gromadzić danych osobowych na ich temat.

8. Zarządzanie i zmiany

W ramach zarządzania Aplikacjami i Witrynami Internetowymi, Wydawca może w każdej chwili:
- zawiesić, przerwać lub ograniczyć dostęp do całości lub części Aplikacji i Witryn Internetowych,
- usunąć wszelkie informacje mogące zaburzyć ich należyte funkcjonowanie lub pozostające w sprzeczności z prawem krajowym lub międzynarodowym,
- zawiesić działanie Aplikacji w celu przeprowadzenia ich aktualizacji.

Zakres funkcjonalności i/lub cechy Aplikacji i Witryn Internetowych są poddawane zmianom.
Wydawca zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych usług, ale też – bez wcześniejszego powiadomienia i według własnego uznania – usuwania, ulepszania lub modyfikowania całości lub części funkcjonalności, cech, zakładek i usług oferowanych przez Aplikacje i Witryny Internetowe.

W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, korzystanie z Aplikacji i Witryn Internetowych będzie zawieszone, a dane wykorzystywane przez Aplikacje zostaną usunięte.

 *1 ANSI: Francuska Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Informatycznego
 *2 PASSI: Audytor w Zakresie Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych.

9. Odpowiedzialność prawna

9.1 Odpowiedzialność Użytkownika
Korzystanie z Aplikacji oraz Witryn Internetowych wymaga posiadania określonego Sprzętu technicznego, za który odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. Dlatego też to Użytkownik powinien dbać o kompatybilność, poprawną instalację, eksploatację i konserwację swojego Sprzętu technicznego, który jest niezbędny do korzystania z Aplikacji oraz Witryn Internetowych.

Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu, ataki wirusów lub próby włamania mające związek ze sprzętem wykorzystywanym przez niego do łączenia się z siecią.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność także za dane, które importuje do Aplikacji.

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie dotyczące go postępowania sądowe, prowadzone z tytułu szkód wyrządzonych jemu, osobom trzecim i/lub na jego sprzęcie w związku z korzystaniem z Aplikacji czy nieprzestrzeganiem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

9.2 Odpowiedzialność Wydawcy
Wydawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonywanie swych zobowiązań umownych ujętych w ramach niniejszych Warunków oraz obowiązujących norm i przepisów prawa.

Wydawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania niniejszych Warunków leżącego po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej instalującej produkt, a spowodowanego nieprzewidywalnym działaniem osoby trzeciej, któremu nie można było zapobiec, lub w przypadku wystąpienia siły wyższej.

W szczególności zaś Wydawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadkach takich jak:
▪ niekompatybilność lub nieprawidłowe działanie Sprzętu technicznego Użytkownika, zwłaszcza z powodu jego wieku,
▪ nieprzydatność Urządzeń inteligentnych z powodu ich przestarzałości,
▪ nieprawidłowości, usterki, trudności lub przerwy w funkcjonowaniu uniemożliwiające dostęp do Aplikacji i Witryn Internetowych lub do niektórych ich funkcji,
▪ problemy związane z dostępnością, aktualnością, bezpieczeństwem i jakością Aplikacji i Witryn Internetowych (przy czym powyższa lista nie powinna być uważana za wyczerpującą),
▪ usunięcie lub niemożność gromadzenia, przekazania i/lub odbioru jakichkolwiek treści czy informacji przechowywanych lub przekazywanych przez Aplikacje,
▪ szkody lub zmiany na Sprzęcie technicznym lub Urządzeniach inteligentnych powstałe wskutek instalacji lub użytkowania Aplikacji.

10. Zmiany w niniejszej umowie

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania stanowią zbiór przepisów, które mogą być modyfikowane. Dlatego zaleca się, by Użytkownicy zapoznawali się z nimi regularnie. Są one dostępne w Witrynach Internetowych lub przesyłane na prośbę Użytkownika.

11. Okres obowiązywania i sposób wypowiedzenia

Użytkownik Aplikacji ma pełne prawo wypowiedzieć niniejsze Warunki Użytkowania poprzez odinstalowanie Aplikacji.

Zakłada się, że Użytkownik nie zaakceptował poprzednich wersji Ogólnych
Warunków Użytkowania, jeśli nie akceptuje ich w aktualnym brzmieniu.

12. Stosowane prawo

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania są regulowane przepisami prawa francuskiego i wchodzą w zakres jurysdykcji sądów zlokalizowanych odpowiednio do miejsca siedziby Wydawcy, z zastrzeżeniem przyznania właściwości innemu sądowi na mocy odrębnych przepisów ustawodawczych lub wykonawczych.

Przechowywanie danych odbywa się z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień i zaakceptowania tych ostatnich przez Użytkownika.

13. Kontakt

W przypadku problemów związanych z korzystaniem z Aplikacji i/lub Witryn Internetowych, Użytkownik może skontaktować się z:

Działem obsługi konsumentów
+44 (0)2076602919

W przypadku problemów związanych ze zbieraniem danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z nami w następujący sposób:

▪ pocztą tradycyjną na adres: DELTA DORE
Correspondant Informatique et Libertés
Le Vieux Chêne
F-35270 BONNEMAIN

▪ pocztą elektroniczną na adres: cil@deltadore.com
 

PL