Produkty umożliwiające
oszczędność energii oraz zwiększające
konfort and in zamieszkania

Imprimer Envoyer a un ami

Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI


1. Warunki obowiązywania gwarancji

Gwarancja DELTA DORE nie podważa praw konsumenta stanowionych przez prawo.

Produkty marki DELTA DORE podlegają gwarancji umownej rozpoczynającej się w momencie zakupu produktów; czas gwarancji jest określony w punkcie 4. W przypadku braku dowodu zakupu, moment rozpoczęcia okresu gwarancji będzie liczony od daty produkcji wskazanej na produktach.
W przypadku korzystania z gwarancji klient powinien dostarczyć sprzedawcy/dystrybutorowi, na własny koszt i ryzyko, rzeczony produkt, umieszczony w oryginalnym opakowaniu lub – w przypadku jego braku – w opakowaniu do niego podobnym, wraz z fakturą zakupu.
W ramach gwarancji DELTA DORE będzie postępować według własnego uznania – po kontroli przedmiotu reklamacji, jeśli uzna go za wadliwy, wymieni go na produkt identyczny lub pokryje koszty jego naprawy, z wyłączeniem wszelkich szkód i wydarzeń mających na celu pokrycie szkód pośrednich lub bezpośrednich.
Unieruchomienie produktu z powodu jego przekazania do Serwisu po Sprzedaży nie może podlegać roszczeniom odszkodowawczym.
Gwarancja funkcjonuje pod warunkiem, że produkt był użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem oraz z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika.
W przypadku wymiany produktu, za dzień rozpoczęcia okresu gwarancyjnego uważa się dzień zakupu pierwotnego produktu.


2. Wyłączenie gwarancji

W żadnym wypadku gwarancja DELTA DORE nie daje prawa do odszkodowania lub wypłaty odsetek.

Gwarancja nie obejmuje:
• produktów ze specyficzną gwarancją producenta.
• produktu, który nie został prawidłowo uruchomiony lub nie był użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem i nie był używany w celach prywatnych.
• normalnego zużycia produktu
• zdarzeń będących skutkiem:
− zdarzeń losowych (uderzenie pioruna, znaczne wahania napięcia...),
− zmian wprowadzanych do urządzeń poza ośrodkami DELTA DORE,
− błędów w obchodzeniu się lub w podłączaniu produktu przy montażu,
− uszkodzeń wynikających z rozbicia lub uderzenia,
− przerabiania produktu w celu przystosowania go do norm technicznych lub norm bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju, będącym innym niż ten, na rynek którego produkt był oryginalnie pomyślany
− oraz, ogólnie, każdego nietypowego, niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania lub użytkowania produktu.
• baterii i akumulatorów.

Odpowiedzialnością za podłączenie instalacji alarmowej w żadnym wypadku nie można obciążać DELTA DORE. 


3. Gwarancja na produkty nienależące do marki DELTA DORE

Odpowiedzialność techniczna za produkty sprzedawane w imieniu producenta jest ograniczona do funkcji dystrybutora i nie może zastępować odpowiedzialności producenta. Z tego tytułu, gwarancja i koszty naprawy obciążają producenta.


4. Obchodzenie się z elektrośmieciami

Informacja dotycząca możliwości obchodzenia się z elektrośmieciami znajduje się na stronie www.deltadore.com.
Aby otrzymać więcej informacji, proszę skontaktować się ze sprzedawcą. 


5. Okres gwarancji

Produkty z gamy „Ogrzewanie”, „Automatyka”, „Domotyka” i „Bezpieczeństwo”  posiadają 5-letnią gwarancję.

PL